Alkotmányos Ellenállás
   Bejelentkezés    Regisztráció    
Kezdőpont
Főoldal
Adatkezelés
Felhasználók
Bejelentkezés
Regisztráció

Jelentkezem tagnak
Jelentkezem szavazóbiztosnak
Cikkek
Szervezet (1)
Jegyzetek (0)
Hírek (1)
Nyílt levelek (8)
Beadványok (0)
Videók (5)
Kezelési útmutató (0)
Közös munka
Fórum (1)
Közv.kutatások (0)
Események (14)
Jövőkép
Támogatás
Támogatandó feladatok
Kapcsolat
A szervezőkkel
Ajánlások
Dokumentumok (26)

Miért van alkotmányos válság?
Magyar Állam
Magyar Köztársaság
Képviselete

Magyar Köztársaság Képviselete hivatalos weboldala
A valódi önrendelkezésen alapuló magyar állam jövőképe
A vélemény nyilvánításhoz regisztráció szükséges. Ha már regisztrált vagy tag, akkor jelentkezzen be!
 Jövőkép tárgykörök és javaslatok   Igen   Nem   Válasz   Tetszik?   Műv 
  Ezek olyan alapelvek, amelyek az állam felett álló alapelvek alkotmányos alapelvek                  
 ... Az alapvető joghierarchia: Alkotmány -> Alaptörvény -> Főtörvények -> Törvények 

Az alkotmányt, az alaptörvényt és a  főtörvényeket is népszavazással
kell elfogadni.
Alsóbb szintű jogszabály nem lehet ellentétes egy felsőbb szintűvel, ellenkező esetben az alsóbb szintű jogszabály érvénytelen, és semmis, tilos alkalmazni. A joghierarchia meghatározása   4   0   -      ...   
 ... 1. Új alkotmányt és alaptörvényt a csak a nép alkothat és fogadhat el. Ez azt jelenti, hogy az alkotmányozás minden fázisában a nép tevékenyen részt kell, hogy vegyen, abból nem hagyható ki. Az új alkotmányt a nép közvetlen hatalomgyakorlással fogadja el, az elfogadásra jogosultak több, mint a felének egyetértésével.

2. A meglévő Alkotmányt és Alaptörvényt csak a nép módosíthatja, az új megalkotásához hasonló eljárásban (lásd 1.). A meglévő Alkotmányt és Alaptörvényt csak a nép helyezheti hatályon kívül egy általa alkotott és elfogadott új alkotmánnyal (lásd 1.).

3. A többi szintű jogszabályt az helyezheti hatályon kívül, aki elfogadta, de a nép közvetlen hatalomgyakorlással bármely jogsazabályt hatályon kívül helyezheti. Az alkotmányozás alanyának meghatározása   2   0   -      ...   
 ... A törvényeknek és más jogszabályoknak meg kell felelniük az igazság és az erkölcs követelményének, azokkal teljes összhangban kell, hogy legyenek. A jogalkotásra vonatkozó alapkövetelmény   2   0   -      ...   
 ... Az Alkotmányt és minden más jogszabályt mindenki jogosult és egyben köteles ismerni, és rájuk hivatkozni. Minden jogszabályt a magyar nyelv szabályai szerint úgy kell értelmezni, ahogy le van írva. Senki sincs felhatalmazva arra, hogy másképp értelmezze, a jelentését szűkítse vagy bővítse. Kétség esetén a magyar nyelv értelmező szótárának hivatalos kiadása a mérvadó. Senkinek sincs joga a fenti értelmezést bármilyen szinten felülbírálni. A jogszabályok értelmezése   2   0   -      ...   
 ... Nemzetközi szerződés egyetlen rendelkezése sem lehet ellentétes a hatályos Alkotmánnyal. Tilos az Alkotmányt módosítani azért, hogy a nemzetközi szerződés ne ütközzön vele, a szerződést kell módosítani úgy, hogy megfeleljen az Alkotmánynak! Nemzetközi szerződés alkotmányossága   2   0   -      ...   
 ... A társadalom egészét és/vagy a társadalmat hosszú távon és/vagy alapvetően érintő minden kérdést kizárólag a közösség dönthet el közvetlen hatalomgyakorlás útján. Ilyenek különösen, de nem korlátozva csak ezekre, nemzetközi szerződések, környezetet befolyásoló beruházások, csatlakozás nemzetközi szervezetekhez, szövetség más államokkal, közösségi hozzájárulás, költségvetés, stb. Fontos országos döntéseket csak a nép hozhat   2   0   -      ...   
 ... Olyan helyi ügyekben, amely az ott élők egészét és/vagy az ott élőket (akár egy részüket is) hosszú távon és/vagy alapvetően érinti, kizárólag az ott élő közösség, kiegészítve azokkal, akiket érint (akkor is, ha nem ott laknak) dönthet közvetlen hatalomgyakorlás útján. Ilyenek különösen, de nem korlátozva csak ezekre, a stratégiai szerződések, környezetet befolyásoló beruházások, csatlakozás szervezetekhez, szövetség más településsel, régióval, stb, közösségi hozzájárulás, költségvetés, stb. A legfontosabb helyi hatású ügyekben csak az érintettek dönthetnek   2   0   -      ...   
 ... Ne lehessen titkosítani semmit, kivéve néhány stratégiai biztonsági információt. Ilyen kivételek pl. 
* Honvédelmi stratégia, és tervek
* Stratégiai objektumok tervrajzai
* Titkosszolgálati személyek adatai
* Titkosszolgálat működése Dokumentumok titkosítása   2   0   -      ...   
 ... A titkosításra jogosult szervezetek (honvédség, titkosszolgálat) felett társadalmi kontrollt kell gyakorolnai, melynek módját ki kell dolgozni. 

Az egyik módja lehet pl. az, hogy a feladatra jelentkezők közül sorsolással kiválasztanak 3, a feladatra alkalmas személyt, akik mindenbe belelátnak. Nekik titkot kell tartaniuk, amelyet csak akkor tárhatnak fel, ha visszaélést tapasztalnak, és csak olyan mértékben, amennyire szükséges.

A 3 fős bizottságot évente cserélni kell, és a biztonságukért maga a megfelelő (katonai illetve polgári) titkosszolgálat felel! A titkosítások társadalmi kontrollja   2   0   -      ...   
 ... Itt gyűjtjük össze a nép hataloömgyakorlásának módjait. a népi hatalomgyakorlás módjai               ...   
 ...... Itt gyűjtjük össze azokat a módokat, amhogy a nép a hatalmát közvetlenül, személyesen gyakorolni tudja a nép közvetlen hatalomgyakjorlása               ......   
 ......... Ez egy olyan közvetlen hatalomgyakorlás, amikor a nép minden tagja, aki egyetért, aláírja a közös dokumentumot. Társadalmi szerződés   2   0   -      .........   
 ......... A közvetlen hatalomgyaklorlás elektronikusan igen/nem válaszadással történik. Elektronikus népszavazás   2   0   -      .........   
 ......... A közvetlen hatalomgyakorlás hagyományos módja. Papír alapú népszavazás   0   0   -      .........   
 ...... Itt gyűjtjük össze a közvetett (képviselőn keresztül) törénő népi hatalomgyakorlás módjait. közvetett hatalomgyakorlás               ......   
  Ebben a tárgykörben gyűjtjük össze az alkotmányos kötelességeket. A szándékos kötelességszegés szándékos törvénysértésnek felel meg (lásd ott). alkotmányos kötelességek                  
  Ebben a tárgykörben az alkotmányos alapjogokkal kapcsolatos javaslatokat gyűjtjük össze. alkotmányos alapjogok                  
 ... Mindenkinek alkotmányos joga van a tisztességes élethez, ennek keretében ingyenes hozzáférésre az ehhez szükséges mértékű víz, áram és fűtés ellátásához, és rászorultság esetén lakáshoz és/vagy élelemhez. Senki sem maradhat fedél és lételemek nélkül. A megélhetéshez való jog   2   0   -      ...   
 ... Legyen alapjog a fegyvertartás önvédelem céljából kizárva azokat, akik nem beszámíthatók, vagy valamilyen okból nem képesek a helyzet mérlegelésére? Az önvédelmi fegyver tartása   2   1   -      ...   
 ... Senki sem figyelhető meg, ezért tilos az megfigyelő kamerákat elhelyezni ott, ahol a megfigyelt területen emberek fordulhatnak meg, beleértve az utakat is akkor is, ha a megfigyelt ehhez kifejezett hozzájárulását adja.

Kivétel ez alól:
* startégiai objektumok és azok közvetlen környzete
* lakóépületek kerítésén belüli területe A megfigyelés tiltása   2   0   -      ...   
 ... Senki sem követhető nyomon mások által, semmilyen eszközzel és semmilyen módon akkor se, ha ehhez hozzájárulását adja. A nyomkövetés tiltása   2   0   -      ...   
  Ebebn a tárgykörben írjuk le a nemzeti vagyon tulajdonjogával és kezelésével kapcsolatos elképzeléseket. nemzeti vagyon                  
 ... Minden, ami a föld alatt, fölött, és a felszínén van, a magyar nemzet oszthatatlan  közös tulajdona, azt elidegeníteni nem lehet. A nemzeti vagyon védelme   2   0   -      ...   
 ... Tilos az országból kivinni vizet, termálvizet, fát, és minden olyan természeti kincset, amely a létfenntartás vagy a természetvédelem alapvető eleme.

Csak azok az javak (beleértve az energiát is) és csak olyan mértékben vihetők ki az országból, hogy ne veszélyeztesse az ország hosszú távú önellátását és a magyar nemzet érdekét kell, hogy szolgálja. Nem adható el tehát az elérhető legjobb ár alatt, továbbá nem adható el olyan vevőnek, amely akár közvetve is olyan célra használja, amely a magyar nemzet érdekeit bármilyen szempontból is sérti. A természeti kincseink kivitele   2   0   -      ...   
 ... Telket kizárólag magyar, nem kettős állampolgár birtokolhat, cégek területet kizárólag bérelhetnek, melynek szabályairól közvetlen népi döntés szükséges. A lakó- és ipari telkek birtoklása   2   0   -      ...   
 ... A mezőgazdasági földterület magánművelésre birtokba adható, minden más kizárólag állami kezelésben lehet, senkinek bérbe vagy ingyen át nem adható, de az állam sem változtathatja meg a terület jellegét (pl. nem telepíthet ipari parkot erdő helyére). 

A mezőgazdasági földterületek magánművelésre való birtokba adásáról, és a használat szabályairól közvetlen népi döntés szükséges. A mezőgazdasági területek birtoklása   2   0   -      ...   
 ... A föld belsejében levő javak kitermelése, feldolgozása és szolgáltatása kizárólag közösségi hatáskörben végezhető.
Magánérdek semmilyen formában nem érvényesülhet. Ilyenek jellemzően, de nem csak erre korlátozva: a víz, gáz, ásványkincsek, termikus energia. A föld belsejében levő javak hasznosítása   2   0   -      ...   
 ... A magyar állampolgárok alanyi jogon részesülnek minden olyan állami bevételből, amely a közös vagyon hasznosításából származik. A felosztandó bevétel a névleges bevétel és a tényleges ráfordítáok különbözete. Ilyenek bevételek jellemzően, de nem korlátozva csak erre:

* vámok és illetékek
* útdíjak
* közös javak exportja (ásványkincsek, fémek, víz, gáz, villamos energia, stb.) Az állampolgárok részesedése a közjavakból   2   0   -      ...   
  Ebben a tárgykörben felsoroljuk azokat a feladatköröket, amiket az államnak, mint közügyeket intéznie kell. az állam feladatai                  
 ... Ebben a tárgykörben foglaljuk össze az állam feladatait a gazdaság területén. gazdaság               ...   
 ...... A stratégiai szolgáltatásokat kizárólag közösségi hatáskörben
kell tartani. Ilyenek:

* energiatermelés: vízi erőművek, szén/gáz/szalma stb. alapú hőerőművek, termikus energiát hasznosító erőművek, stb.
* energia elosztás/szolgáltatás
* vízszolgáltatás
* gáz és termálvíz alapú hőszolgáltatás
* személyszállítás
* vasúti szolgáltatás
* élelmiszer ellátás
* pénzügyi szolgáltatás (banki, biztosítási)
* közúthálózat létestése és fenntartása Stratégiai szolgáltatások   1   0   -      ......   
 ... Ez a témakör az állam feladatait foglalja össze az egészségügy területén. egészségügy               ...   
 ... Ez a témakör az állam feladatait foglalja össze az társadalmi szolidaritás területén. társadalmi szolidaritás               ...   
 ... Ez a témakör az állam feladatait foglalja össze az oktatás területén. oktatás               ...   
 ... Ez a témakör az állam feladatait foglalja össze az honvédelem területén. honvédelem               ...   
 ...... Legyen minden 18 és 50 év közötti, egészségileg alkalmas férfi kötelezően tartalékos katona (svájci minta), akiket rendszeresen be kell hívni először rendes kiképzésre, majd időközönként kiképzésre és gyakorlatra. A teljes felszerelést (beleértve a saját fegyverzetet is) otthon tartja. Legyen minden katonai szolgálatra alkalmas férfi tartalékos katona   1   0   -      ......   
 ... Ez a témakör az állam feladatait foglalja össze az környezetvédelem és katasztrófa elhárítás területén. környezetvédelem és katasztrófa elhárítás               ...   
 ... Ez a témakör az állam feladatait foglalja össze a tudomány és kultúra területén. tudomány és kultúra               ...   
 ... Ez a témakör az állam feladatait foglalja össze a külkapcsolatok területén. külkapcsolatok               ...   
 ... Ez a témakör az állam feladatait foglalja össze a rendfenntartás és bűnüldözés területén. rendfenntartás és bűnüldözés               ...   
 ...... A legalacsonyabb szintű rendőri vezetőket a körzetében élő lakosság választja. A felsőbb szintű vezetőket az eggyel alacsonyabb szintű vezetők választják maguk közül.

Részletek: 

1. Az alkalmasságot szakértők állapítják meg. 
2. Az így kieső vezetőt a megfelelő szint a megfelelő eljárással pótolja. 
3. Minden szinten lehetőség van javaslatot tenni valakinek az előléptetésére (rendfokozat), de mindig az a szint fogadja el, aki az előreléptetett szinje, az alsóbb szint vétójoggal élhet. A rendőri vezetők választása   1   0   -      ......   
 ...... Közösségi (állami) objektumokat kizárólag a rendőrség, stratégiai objektumok esetén a honvédség őrizheti. Objektumok őrzése   1   0   -      ......   
 ... Ez a témakör az állam feladatait foglalja össze a igazság szolgáltatás területén. igazság szolgáltatás               ...   
 ...... A közjegyzők, ügyészek, bírók, ügyvédek kizárólag a törvénynek vannak alárendelve, ezért semmilyen kamara, vagy hivatal nem hozható létre föléjük sem munkáltatóként, sem bármilyen más befolyásoló szervezetként. A közjegyzők, ügyészek, bírók és ügyvédek jogállása   1   0   -      ......   
 ...... A legalacsonyabb szintű ügyészeket és bírókat a körzetének a lakossága választja. A felsőbb szintű ügyészeket és bírókat az eggyel alacsonyabb szintű ügyészek és bírók választják. Az ügyészek és bírók választása   1   0   -      ......   
 ...... A csalás bűncselekménye akkor is valósuljon meg, ha nem anyagi érdekből, hanem egyéb okból,különösen erkölcsi vagy anyagi károkozás céljából követik el. A csalás fogalmának kiterjesztése   1   0   -      ......   
 ...... A szándékos törvénysértés a következmények súlyosságától függően szabálysértés vagy bűncselekmény legyen, és a büntetőjogi következmény mellett anyagi kártérítést és sérelmi díjat is kelljen fizetni. A szándékosság a tanúk előtt írásbeli, illetve hang- vagy videófelvétellel dokumentált szóbeli figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásával valósul meg. A szándékos kötelességszegés szándékos törvénysértésnek minősül. Ha a kötelességszegő esküt is tett, akkor egyben szándékos esküszegésnek is minősül. A szándékos törvénysértés szankcionálása   1   0   -      ......   
 ...... A szándékos esküszegés legyen súlyos bűncselekmény, és a szakciója is legyen ennek megfelelő! Az esküszegés csak abban az esetben állapítható meg, ha az eskü érvényes volt. Érvénytelen eskü semmis, ezért nem járhat felelősségre vonással. Az esküszegés szankcionálása   1   0   -      ......   
 ...... Minden bírósági eljárás nyilvános, abban bárki megfigyelőként részt vehet, és az eljárásban érintett személy(ek) arról bizonyítás céljából kép és hangfelvételt készíthetnek. A kép és hangfelvételek nyilvánossá tehetők az élő közvetítést is beleértve, ha az abban hallható és/vagy látható személyek ehhez hozzájárulnak. A hatósági személyek hozzájárulása nem szükséges. A bírósági eljárás nyilvánossága   1   0   -      ......   
 ... Ez a témakör az állam feladatait foglalja össze a igazság
szolgáltatás területén. közigazgatás               ...   
 ...... Állami közfeladatot és/vagy hatósági jogkört csak az Alkotmányban és/vagy Alaptörvényben meghatározott testületek és szervek láthatnak el, senki más. Tehát közhatalmi testület vagy szerv létrehozására senki sem jogosult csak a nép. Ezen
testületek és szervek jogosultságait, feladatait és kötelezettségeit, csak az Alkotmány és/vagy Alaptörvény szabályozhatja. Tehát törvénnyel vagy más jogszabállyal nem lehet testületet vagy szervet létrehozni, és hatósági jogkörrel
felruházni, továbbá nem lehet neki más feladatokat adni. Ezt csak a magyar nép teheti meg az Alkotmányban és/vagy Alaptörvényben Állami szervek és testületek létrehozása   1   0   -      ......   
 ...... Egy jogszabály érvénytelenségét (pl. alkotmányellensség) bárki megállapíthatja, ha tudja bizonyítani. Bármely jogalkalmazó, ha az általa alakalmazott jogról valaki bizonyítja, hogy érvénytelen, és a jogalkalmazó ezt nem tudja érdemben cáfolni, akkor azzal kapcsolatban, aki bizonyította az érvénytelenséget, nem alkalmazhatja az érvénytelennek minősített jogszabályt. Az olyan jogszabály akalmazását, amelynek érvénytelenségét bizonyították, fel kell függeszteni mindaddig,
amíg az érvénytelenség bizonyítását egy jogi fórum nem tudja cáfolni vagy cáfolat híján a jogszabályt meg kell semmisíteni. A megsemmisítés annak a jogalkotónak a kötelessége, aki a jogszanályt elfogadta (lehet pl. maga a nép). Jogszabály érvénytelenségének megállapítása   1   0   -      ......   
 ...... Bármely hatósági eljárás során, bármely hatóság területén, az eljárást az abban részt vevők szabadon dokumentálhatják hang és képfelvétellel. Ezt megtiltani vagy akár korlátozni nem lehet. 
A felvételt nyilvánosságra lehet hozni, vagy lehet élő közvetítés is, hacsak az eljárás nem érint kiskorúakat, védett tanúkat vagy olyan személyes információkat, amely a magántitok körébe tartozik, továbbá a dokumentálást nem maga az érintett végzi. Tehát ekkor is lehet dokumentálni (bizonyítékként), csak nem hozható nyilvánosságra. A hatósági eljárás nyilvánossága   1   0   -      ......   
  Ebben a tárgykörben a polgári viszonyokra (társadalmi együttélésre) vonatkozó javaslatokat gyűjtjük össze. polgári viszonyok                  
 ... A szándékos szerződésszegés minősüljön csalásnak, függetlenül hogy anyagi vagy más érdekből történik. A büntetőjogi felelősség mellett a sértett kártérítésre és sérelmi díjra jogosult. A szándékosság a tanúk előtt írásbeli, illetve hang- vagy
videófelvétellel dokumentált szóbeli figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásával valósul meg. A szándékos szerződésszegés szankcionálása   2   0   -      ...   
 ... Szerződést csak és kizárólag a felek kölcsönös megegyezésével lehet módosítani. A szerződések egyoldalú módosításának tilalma   2   0   -      ...   
Nyelvek
Magyar

Magyar Köztársaság Képvselete
Kattintson a képre!

Magyar Köztársaság Képviselete